Cacti 1.0.4 + Spine 1.0.4 na Ubuntu 16.04 LTS

Jakiś czas temu wydano Cacti 1.0. Poczekałem chwilę aby wszystkie bolączki wieku dziecięcego zostały usunięte i przystąpiłem do aktualizacji już posiadanych.

Każda aktualizacja wygląda inaczej dlatego przedstawię instalację nowego Cacti + kompilacja Spine.

Jest to instalacja manualna z racji, że cacti mamy 0.8.8f a spine 0.8.8b.

Potrzebne pakiety na nowej czystej instalacji Ubuntu 16.04 LTS:

apt install gcc apache2 libapache2-mod-php snmpd snmp snmp-mibs-downloader libsnmp-base libsnmp-dev libssl-dev libc-dev libc6-dev make php php-snmp php-xml php-gd php-common php-gmp php-ldap php-mbstring php-mysql mysql-server mysql-client libmysqlclient-dev help2man rrdtool git

Po instalacji php ustawiamy timezone

timedatectl set-timezone Europe/Warsaw
nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini
date.timezone = Europe/Warsaw

Pobieramy Cacti z oficjalnej strony cacti.net i nadajemy uprawnienia dla serwera Apache

wget http://www.cacti.net/downloads/cacti-1.0.4.tar.gz
tar xvzf cacti-1.0.4.tar.gz
mv cacti-1.0.4 /var/www/html/cacti
chown -R www-data:www-data /var/www/html/cacti

Dodajemy konfigurację dla serwera www

nano /etc/apache2/conf-enabled/cacti.conf

Zawartość pliku:

Alias /cacti /var/www/html/cacti
<Directory /var/www/html/cacti>
    Options +FollowSymLinks
    AllowOverride None
    <IfVersion >= 2.3>
        Require all granted
    </IfVersion>
    <IfVersion < 2.3>
        Order Allow,Deny
        Allow from all
    </IfVersion>

    AddType application/x-httpd-php .php

    <IfModule mod_php.c>
        php_flag magic_quotes_gpc Off
        php_flag short_open_tag On
        php_flag register_globals Off
        php_flag register_argc_argv On
        php_flag track_vars On
        # this setting is necessary for some locales
        php_value mbstring.func_overload 0
        php_value include_path .
    </IfModule>

    DirectoryIndex index.php
</Directory>

Ustawiamy bazę mysql, użytkownika i hasło. Pierwszy krok to ustawienie hasła mysql dla root’a

mysqladmin password
cd /var/www/html/cacti
nano include/config.php
mysql -p

logujemy się ustawionym przed chwilą hasłem do serwera mysql i wydajemy polecenia

> CREATE DATABASE cacti
> grant all privileges on cacti.* to user@'localhost' identified by 'password';
> grant select on mysql.time_zone_name to user@'localhost' identified by 'password';

Edytujemy plik konfiguracyjny serwera mysql i dodajemy w sekcji [mysqld]

#
# Cacti Server
#

collation-server = utf8mb4_unicode_ci
character-set-server = utf8mb4
max_heap_table_size = 256M
max_allowed_packet = 16777216
tmp_table_size = 64M
join_buffer_size = 64M
innodb_file_per_table = on
innodb_doublewrite = off
innodb_buffer_pool_size = 512M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 2

Tworzymy strukturę bazy danych oraz dodajemy strefy czasowe do bazy danych

mysql -p cacti < cacti.sql
mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -p mysql

Na koniec pobieramy i kompilujemy spine, kompilacja powinna potrwać chwilę.

wget http://www.cacti.net/downloads/spine/cacti-spine-1.0.4.tar.gz
tar xvzf cacti-spine-1.0.4.tar.gz
cd cacti-spine-1.0.4
./configure
make
make install

Teraz kończymy instalację przez przeglądarkę wchodząc na stronę http://adres.ip/cacti/ i akceptujemy warunki licencji, przechodzimy dalej, jeżeli brakuje nam wymienionych modułów dodajemy je poprzez apt.

Dodaj komentarz